TEK KULLANIMLIK MUTFAK MALZEMESİ ( 3 BÖLMELİ PP VAKUM PLASTİK TABAK, ÇIKABİLEN ŞEFFAF STREÇ FİLM VE KARTON BARDAK ) SATIN ALINACAKTIR

Sayı : 164

AKSARAY BELEDİYESİ

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ

TEK KULLANIMLIK MUTFAK MALZEMESİ ( 3 BÖLMELİ PP VAKUM PLASTİK TABAK, ÇIKABİLEN ŞEFFAF STREÇ FİLM VE KARTON BARDAK ) SATIN ALINACAKTIRMUHTELİF CİNS VE SAYIDA TEK KULLANIMLIK MUTFAK MALZEMESİ ( 3 BÖLMELİ PP VAKUM PLASTİK TABAK, ÇIKABİLEN ŞEFFAF STREÇ FİLM VE KARTON BARDAK ) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2020/683470

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

MERKEZ 44. CADDE 1 68100 ZİNCİRLİ MAH. AKSARAY MERKEZ/AKSARAY

b) Telefon ve faks numarası

:

3822135492 - 3822136884

c) Elektronik Posta Adresi

:

[email protected]

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

MUHTELİF CİNS VE SAYIDA TEK KULLANIMLIK MUTFAK MALZEMESİ 3 BÖLMELİ PP VAKUM PLASTİK TABAK 200000 ADET ÇIKABİLEN ŞEFFAF STREÇ FİLM 1.SINIF 600 KG KARTON BARDAK 12 OZ (KOLİ İÇİ 2000 ADET) 180 KOLİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

AKSARAY BELEDİYESİ YEMEKHANELERİ VE DEPOLARI

c) Teslim tarihi

:

Sözleşme İmzalanmasına müteakip idarece sipariş çekilmesine müteakip 15 gün içerisinde teslim edilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

AKSARAY BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİS SALONU

b) Tarihi ve saati

:

29.12.2020 - 10:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

ÜRÜNLERE AİT NUMUNE VERİLECEKTİR. NUMUNE ÜZERİNDE BASKI ARANMAYACAKTIR.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar AKSARAY BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 Tarih: 2020-12-15 11:47:50