MUHTELİF MİKTARLARDA ÇOCUK OYUN SETİ VE KENT DONATI ELEMANI ALIM İŞİ

Sayı : 176

AKSARAY BELEDİYESİ

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

MUHTELİF MİKTARLARDA ÇOCUK OYUN SETİ VE KENT DONATI ELEMANI ALIM İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2021/121470

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

Zincirli Mah. 44. Cad.(Mehmet Altınsoy Cad.) no:55 MERKEZ/AKSARAY AKSARAY MERKEZ/AKSARAY

b) Telefon ve faks numarası

:

382 222 01 25 - 382 222 01 03

c) Elektronik Posta Adresi

:

[email protected]

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

9 (Dokuz) kalem ve muhtelif miktarlarda çocuk oyun seti ve donatı elemanı alım işi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Aksaray Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Deposu ve muhtelif park alanlarıdır.

c) Teslim tarihi

:

Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 90 (doksan) takvim günü içinde idare talebine göre montaj ve uygulama bitirilip idareye teslim edilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Aksaray Belediyesi (Zincirli Mahallesi 44. Cad. (M. Altınsoy Cad.) No:55 - AKSARAY)

b) Tarihi ve saati

:

31.03.2021 - 11:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

1. İstekli imalatçı ise, imalatçı olduğunu aşağıdaki belirtilen belgelerden en az birini teklif dahilinde sunmak kaydı ile tevsik edecektir.
a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
ç) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,
d) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.
2. İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise, yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilave olarak, yetkili satıcısı ya da yetkili temsilcisi olduğu üretici veya imalatçıya ilişkin 1. madde alt bentlerinde belirtilen belgelerin en az birini teklif dahilinde sunacaktır.

4.3.3. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

Alımı yapılacak mal kalemlerine ilişkin olarak, arıza olmaması durumunda istenilen garanti süresi kadar yılda bir defa olmak üzere servis ve bakım hizmeti yapılacaktır. Garanti süresi içerisinde meydana malzeme, montaj ve uygulamadan kaynaklanan kusur ve arızalar için en geç 7 (yedi) iş günü içerisinde arıza ve kusuru gidereceği konusunda istekli tarafından servis ve bakım taahhütnamesi verilecektir.

4.3.4.

4.3.4.1. Standarda ilişkin belgeler:

1.TS EN 1176-1 (Oyun Alanı Elemanları- Bölüm 1: Genel Güvenlik kuralları ve deney metodları

2.TS EN 1176-2 (Oyun Alanı Elemanları- Bölüm 2: Salıncaklar için Özel Güvenlik Kuralları ve Deney Metodları)

3.TS EN 1176-3 (Oyun Alanı Elemanları- Bölüm 3:Kaydıraklar için ilave özel Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları)

4. TS EN 71-3: 2013+A1:2014-12 standartları gereğince çocuk sağlığına zararlı madde içermediğini gösteren olumlu test raporu

5. TS EN 71-2+A1:2014-04 Standartları gereğince Yanmazlık deneyi olumlu Türkçe test raporu,

6. TS 4687 Piknik Masası

7.TS 7941 Oturma Banklar

8.TS 13735 Çöp kovası

9.TS 12427 Hizmet Yeterlilik Belgesi

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Her türlü çocuk oyun grubu ve/veya donatı elemanı imalatı ve/veya satışı işleri benzer iş olarak belirlenmiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Aksaray Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Bürosu Kat : 4 (Zincirli Mahallesi 44. Cad. (M. Altınsoy Cad.) No:55 - AKSARAY) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 Tarih: 2021-03-11 10:25:05