Sıcak Daldırma Galvanizli Çöp Konteyneri ve Krom-Nikel Ayaklı Çöp Kovası Alımı

Sayı : 178

AKSARAY BELEDİYESİ

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

400 L, 770 L, 950 L Sıcak Daldırma Galvanizli Çöp Konteyneri ve Krom-Nikel Ayaklı Çöp Kovası Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2021/99111

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

Zıncırlı Mah. 44. Cad. ( M.Altınsoy Cad.) No: 55 68100 - Merkez / AKSARAY AKSARAY MERKEZ/AKSARAY

b) Telefon ve faks numarası

:

382 222 01 25 - 382 222 01 03

c) Elektronik Posta Adresi

:

[email protected]

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

100 Adet 400 L Sıcak Daldırma Galvanizli Çöp Konteyneri, 200 Adet 770 L Sıcak Daldırma Galvanizli Çöp Konteyneri, 175 Adet 950 L Sıcak Daldırma Galvanizli Çöp Konteyneri ve 100 Adet Krom-Nikel Ayaklı Çöp Kovası Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Aksaray Belediyesi Deposu (HACILAR HARMANI Mahallesi, 5746 SOKAK, No: 8 A MERKEZ, AKSARAY)

c) Teslim tarihi

:

Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 5 (beş) gün içinde işe başlanacak ve işe başlanmasına müteakip 30 (otuz) gün içerisinde tamamlanacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Aksaray Belediyesi (Zincirli Mahallesi 44. Cad. (M. Altınsoy Cad.) No:55 - AKSARAY)

b) Tarihi ve saati

:

25.03.2021 - 11:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

a) Aday veya istekli adına düzenlenen sanayi Sicil Belgesi,
b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen kapasite raporu
c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlilik Belgesi,
ç) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,
d) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

4.3.3.

4.3.3.1. Standarda ilişkin belgeler:

950 L ve 400 L’lik istenen TS EN 840-2, TS EN ISO 1461, TS EN 12532 ve TS EN 10025-2 standartlarına ait uygunluk belgelerini teklifler ekinde sunmak zorundadırlar (ihale tarihinde, uygunluk belgelerinin geçerlilik süreleri dolmamış olması gerekmektedir) şayet ihaleye teklif verecek firmalar, istenen uygunluk belgelerini ihale tarihine kadar almamış ise TSE’ye yaptıkları uygunluk belgesi başvuruları ya da uygunluk belgesi ile ilgili taahhütleri kabul edilmeyecektir.

            770 L ‘lik istenen TS EN 840-3, TS EN ISO 1461, TS EN 12532 ve TS EN 10025-2  standartlarına ait uygunluk belgelerini teklifler ekinde sunmak zorundadırlar (ihale tarihinde, uygunluk belgelerinin geçerlilik süreleri dolmamış olması gerekmektedir) şayet ihaleye teklif verecek firmalar, istenen uygunluk belgelerini ihale tarihine kadar almamış ise TSE’ye yaptıkları uygunluk belgesi başvuruları ya da uygunluk belgesi ile ilgili taahhütleri kabul edilmeyecektir.

            İstekli teklif ekinde ISO 9001-2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesini sunacaktır.

4.3.4. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:

950 L ve 400 L’lik istenen TS EN 840-2, TS EN ISO 1461, TS EN 12532 ve TS EN 10025-2 standartlarına ait uygunluk belgelerini teklifler ekinde sunmak zorundadırlar (ihale tarihinde, uygunluk belgelerinin geçerlilik süreleri dolmamış olması gerekmektedir) şayet ihaleye teklif verecek firmalar, istenen uygunluk belgelerini ihale tarihine kadar almamış ise TSE’ye yaptıkları uygunluk belgesi başvuruları ya da uygunluk belgesi ile ilgili taahhütleri kabul edilmeyecektir. 770 L ‘lik istenen TS EN 840-3, TS EN ISO 1461, TS EN 12532 ve TS EN 10025-2 standartlarına ait uygunluk belgelerini teklifler ekinde sunmak zorundadırlar (ihale tarihinde, uygunluk belgelerinin geçerlilik süreleri dolmamış olması gerekmektedir) şayet ihaleye teklif verecek firmalar, istenen uygunluk belgelerini ihale tarihine kadar almamış ise TSE’ye yaptıkları uygunluk belgesi başvuruları ya da uygunluk belgesi ile ilgili taahhütleri kabul edilmeyecektir. İstekli teklif ekinde ISO 9001-2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesini sunacaktır.

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen çöp kovası ve çöp konteyneri alımı işlerini benzer iş olarak sunabileceklerdir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Aksaray Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Bürosu Kat : 4 (Zincirli Mahallesi 44. Cad. (M. Altınsoy Cad.) No:55 - AKSARAY) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 Tarih: 2021-03-11 10:28:16