TAŞPAZAR MAHALLESİNDE (HACILAR HARMANI 180. CADDE) BULUNAN İŞYERİ KİRAYA VERİLECEKTİR

Sayı : 203

İHALE İLANI

Aksaray Belediye Başkanlığı’ndan

TAŞPAZAR MAHALLESİNDE (HACILAR HARMANI 180. CADDE) BULUNAN İŞYERİ KİRAYA VERİLECEKTİR

 1. - İdarenin :
 1. Adresi : Zincirli mahallesi Bankalar Caddesi No:55
 2. Telefonu / Faksı : 03822135492 / 03822136884
 3. Elektronik posta adresi : [email protected]
 1. - İhale Konusu Hizmetin :
 1. Niteliği,tüıü,miktarı : : Taşpazar mahallesi 7580 ada, 1 parseldeki (H.Harmanı mahallesi 180. Cadde no 65 101) 87 m2

kapalı alana sahip işyerinin İşletme hakkı, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif (açık artırma) usulü ile kiraya verilecektir.

 1. ihalesi Yapılacak Yer : : Taşpazar mahallesi 7580 ada, 1 parseldeki (H.Harmanı mahallesi 180. Cadde no 65 101) 87 m2

kapalı alana sahip işyeri

 1. işin süresi : : 3 yıl
 1. - İhalenin :
 1. Yapılacağı yer : Belediye Meclis Salonu
 2. Tarihi ve saati : 02-02-2022 Çarşamba saat 14.00’de
 1. - İHALE MUHAMMEN BEDELLERİ VE GEÇİCİ TEMİNATLARI

KİRAYA VERİLEN YERİN MAHALLESİ

CİNSİ

MUHAMMEN BEDELİ

GEÇİCİ TEMİNAT

TAŞPAZAR MAH. 7580 ADA, 1 PARSELDEKİ (H.

 

 

 

HARMANI MAH. 180. CAD. NO 65 -101) 87 m2 KAPALI ALANA SAHİP İŞYERİ

İŞYERİ

40.000,00 TL + KDV

3.600,00 TL

 

 1. - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler :

İSTENEN BELGELER

KİŞİLERDEN

a ) Kanuni İkametgah Belgesi,

b) Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı Örneği

ŞİRKET OLARAK İŞTİRAK EDECEKLER

 1. Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi
 2. Ticaret Sicil Belgesi
 3. İmza Sirküleri (Noterden tasdikli),
 4. Ayrıca istekliler adına teklifte bulunacak kimsenin vekâletnamesi ile Vekâleten iştirak edenin Noterden onaylı imza sirküsü.(2021)Yılına ait
 5. Tebligat için Türkiye ‘de adres göstermek
 1. İsteklilerin ihale saatine kadar geçici teminatı ve 500,00 TL şartname bedelini Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırmaları gerekmektedir.
 2. İhale ile ilgili şartnameler her gün mesai saatleri içerisinde Mali Hizmetler Müdürlüğü’nde görülebilir.
 3. İdare İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
 4. Posta ile müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edilmez.

İlan olunur.